Декларация за личните данни и “бисквитките”

Kverneland Group, вкл. неговите търговски марки Kverneland и Vicon, е дъщерно дружество на Kubota Holding Europe B.V.

ЗА KUBOTA И НАШИЯ ПОДХОД КЪМ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Kubota Holdings Europe B.V. и неговите дъщерни и свързани дружества (наричани заедно “Kubota”) се отнасят сериозно към вашите поверителност и лични данни. Kubota разбира, че прозрачността и уважението са основополагащи аспекти на дълготрайните взаимоотношения и затова полага всички разумни усилия да защитава информацията, която ни предоставяте.
Тази декларация за защита на личните данни описва видовете лична информация, която събираме, как използваме информацията, с кого я споделяме, както и вашия избор на варианти за използване на тази информация от нас. Ние описваме и предприеманите от нас мерки за защита на сигурността на информацията и как може да се свържете с нас във връзка с нашите практики за защита на личните данни.
Нашите практики за защита на личните данни може да се различават в различните страни, в които работим, с оглед на местните практики и законови изисквания.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние използваме определението за лични данни, дадено в общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД):
“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

2. КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ДАННИ
Тази декларация за защита на личните данни важикъм всички лични данни, предоставени или събрани от Kubota. Позоваванията в настоящата “Политика за личните данни” на “Kubota”, “ние”, “нас” или “наши” се отнасят за Kubota Holdings Europe B.V. и неговите дъщерни и свързани дружества.
Всеки субект от Kubota, който контролира начините на събиране на вашите лични данни и целите, за които се използват вашите лични данни, е съответен “администратор на данни” за целите на приложимото местно законодателство и Европейския регламент за защита на данните.
Чрез Центъра за поверителност на Kubota можете да поискате контакт с субектите на Kubota, отговорни за събирането и използването на вашата лична информация за целите, описани в настоящото известие за поверителност. В секцията Как да се свържете с нас намирате данни за контакт на служителя по защита на данните или можете да използвате нашия уеб формуляр (който трябва да бъде разработен).
В нашия уебсайт може да има линкове към други уебсайтове за ваше удобство и информация. Възможно е тези уебсайтове да функционират независимо от Kubota. Свързаните уебсайтове може да имат свои декларации или политики за личните данни и ние силно препоръчваме вие да се запознаете с тях, ако посетите някой от тези свързани уебсайтове. Доколкото посещаваните от вас свързани уебсайтове не се притежават или контролират Kubota, ние не отговаряме за съдържанието на уебсайтовете (включително използваните в съответния уебсайт “бисквитки”), за използването на уебсайтовете или политиките за личните данни на свързаните уебсайтове.

3. КАК НИЕ СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
Kubota и нейните дъщерни дружества и филиали събират лична информация и данни за машината. Ние събираме вашите лични данни директно от вас, например когато вие използвате нашия уебсайт или нашите услуги, когато се свързвате с нас, или ние получаваме вашите лични данни от нашите бизнес партньори и свързани дружества (например дилъри или дистрибутори, с които поддържаме бизнес отношения, или от субекти, с които сме сключили договори за проучване на пазара).
Категории данни за вас, които ние събираме

• Информация за контакт и физическо местоположение (име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер, факс номер, идентификационен номер на клиента, език и предпочитания за връзка)

• Информация за взаимоотношения (информация относно вашите запитвания, покупки, вашето регионално местоположение и друга демографска информация и търговски сделки)

• Информация за машинните данни и употреба (свързани с машината данни, генерирани или събирани или съхранявани във вашата машина / терминал, като данни за състоянието на машината и работата на машината, които включват часове на работа, данни за разхода на гориво и диагностика на оборудването. В случай, че използвате нашите телематични данни продукти и / или услуги, ние също събираме GPS информация.

• Финансова информация и свързана информация (пълно име, дата на раждане, социално-осигурителен номер/официален личен идентификационен номер/код, адрес на електронна поща, домашен телефонен номер и номер на мобилен телефон, както и определена информация за работата, доходите и и информация за дейности по финансиране и лизинг на оборудване)

•Информация за транзакциите (в случаите, когато взаимодействате с нас, нашите дилъри или бизнес партньори относно покупки и клиентски акаунти)

• Информация, която ние събираме онлайн. В случаите, когато взаимодействате с нас, ние събираме лични данни, използвайки автоматизирани средства, например “бисквитки”. Информацията, която събираме по този начин, включва: IP адрес, вид браузър, операционна система, референтни URL адреси и информация на предприети действия или взаимодействие с наши цифрови активи. Нашите уебсайтове използват Google Analytics (“Google Analytics”), уеб услуга за анализ, предоставяна от Google, и прилагат анонимизация вашата лична информация при извършване на анализ на данните.

Как използваме събраните данни

Ние ще обработим (съберем, съхраним и използваме) предоставената от вас информация по начин, отговарящ на изискванията на общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ние ще се погрижим за точността и актуалността на вашата информация и няма да я съхраняваме по-дълго от необходимото. Ние се задължаваме да запазим информацията в съответствие със закона, например информацията за целите на облагането на доходите или провеждането на одити.

Целта на събирането и обработката на данни

Kubota използва Вашите лични данни, за да ви предоставя стоки и услуги, оптимизирани от вас услуги и решения, или за да ви уведоми за други продукти или услуги, както е посочено по-долу.

• Изпълнение на ваши искания. Когато използвате функционалности на нашите уебсайтове или на събития, свързани със запитвания, рекламации или анкети, ние може да използваме подадената информация в комбинация с друга информация за вас, с която разполагаме, за да ви направим предложение за съответен продукт или услуга и да отговорим по-добре на вашите специфични запитвания за продукти или услуги или за да отговорим на оплаквания. Ако се използват функционалностите “Dealer Locator” или “Build My Kubota”, вашата информация може да бъде предоставена на нашите дилъри, за да се отговори на вашето искане. Моля, проверете дали търсачката за дилъри (Dealer Locator) или подобна функция е възприета или не. Законовото основание за обработката на вашите лични данни за тази цел е ‘Законен интерес’.

• Маркетинг и реклама. Kubota може да използва информация, която вие предоставяте чрез транзакции или чрез нашите уебсайтове, за да ви предложи нови продукти и услуги и да отправя препоръки.
При контакт с цел маркетинг ние ще се свържем с вас, за да получим допълнително съгласие. Освен това, вие може да се откажете по всяко време. Допълнителна информация ще намерите в раздела за вашите права. Законовото основание за обработката на вашите лични данни за целите на електронния маркетинг е ‘Съгласие’.

• Обслужване и оказване на помощ на клиентите. Ние събираме и използваме информация за вас, за да подпомогнем нашите дейности по обслужване и оказване на помощ на клиентите или свързани транзакции. Това може да включва, но не единствено, актуализиране и обезопасяване, гаранционни услуги, финансиране или покупка, доставка на продукти и техническо обслужване.Тя включва и споделяне на данни, когато е необходимо да предоставите услугата или да извършите заявените от вас транзакции. Законовото основание за обработката на вашите лични данни за целите на обслужването на клиентите е ‘Законен интерес’.

• Заявления за кандидатстване за работа. Ние може да използваме информацията, подадена от вас или по пощата или онлайн чрез някой от уебсайтовете на Kubota или специално определени за тази цел портали, за да определим дали отговаряте на изискванията за свободни работни места, за които кандидатствате в съответствие с обявените критерии и всички приложими декларации за защита на личните данни, които са ви дадени при използване на такъв уебсайт или портал. Законовото основание за обработката на вашите лични данни за целите на кандидатстване за работа е ‘Законен интерес’. На този етап не се обработват данни от специална категория.

• Подобрения в производителността. Ние също така използваме личните и машинните данни, за да оперираме нашия бизнес, което включва анализ на нашата ефективност, изпълнение на законовите задължения, разработване на нашата работна сила и извършване на изследвания.

4.ПРИЧИНИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Kubota може да сподели вашите лични данни и данни за машината със следните страни:

• Дилъри, дистрибутори, бизнес партньори и свързани фирми, упълномощени да предоставят част от нашите продукти и услуги от наше име, и доставчици на услуги за предоставяне на продукти и услуги, свързани с продажбата на продукти на Kubota, вътрешни фирмени процеси или обслужване на вашите акаунти или транзакции.

• Маркетингови партньори, да се предлагат директно на пазара, ако сте дали съгласието си за тази цел.

• Одитори, регулатори и други образувания, когато това се изисква по закон за официални оповестявания. Можем да разкрием вашите данни, за да се съобразим със съдебните разпореждания и законовите или регулаторни изисквания; за предотвратяване на наранявания, смърт, загуби, измама или злоупотреба; да защитава правата на Кубота или да защитава Кубота в съдебни производства; и когато е необходимо във връзка с продажбата или прехвърлянето на бизнес активи.

• Всяка трета страна, с която споделяме вашите данни, е задължена да пази в тайна подробната информация за вас и да я използва само за изпълнение на услугите, които тя ви предоставя от наше име. Когато третите страни вече не се нуждаят от вашите данни за изпълнение на тази услуга, те ще унищожат информацията в съответствие с нашите процедури. Ако желаем да предадем ваши чувствителни лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие, освен в случаите, когато законът ни задължава или ни бъде наредено да направим това на базата на друго законово задължение.
Моля, обърнете внимание на факта, че в бъдеще ние ще обновяваме тази декларация, за да ви предоставим по-конкретна информация за категориите на всички получатели, с които споделяме вашите лични данни.

5. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Kubota съхранява личните данни на потребителите за период, който е необходим и пропорционален с оглед на тяхната обработка. Моля, обърнете внимание на факта, че в бъдеще ние ще обновяваме тази декларация, за да ви предоставим по-конкретна информация за периода на запазване на данните за посочените по-горе цели.

6.ВАШИТЕ ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР
Вие имате определени права във връзка с вашата лична информация, която ние поддържаме. Освен това, ние ви даваме възможност да изберете каква лична информация да събираме от вас, как да използваме тази информация и как да комуникираме с вас. Съгласно приложимото законодателство, вие имате право:
• на достъп до вашите лични данни, обработвани от Kubota. По-специално, вие може да получите потвърждение, че ние притежаваме лична информация за вас, да поискате достъп и да получите информация за вашата лична информация, която ние поддържаме, да получите копия на вашата лична информация, която ние поддържаме.
• да поискате корекция, актуализиране и заличаване на лични данни
• да възразите, по законови причини, срещу обработката на вашите лични данни;
• да възразите срещу използването на вашите лични данни за търсене на потенциални клиенти, включително за търговски цели (маркетинг);
• да оттеглите декларирано съгласие, дадено чрез уебсайта или по друг начин (ако има такова) за бъдещия период, по всяко време, и да получите достъп до формулировката на тази декларация за съгласие по всяко време.
Вие можете да се откажете от събирането и използването на определена информация, която ние събираме от вас, използвайки автоматизирани средства, когато вие посещавате нашите уебсайтове. Вашият браузър може да ви каже как да бъдете уведомени и да се откажете от получаването на определени видове бисквитки. Повече информация за бисквитките и възможностите за отказ може да намерите по-долу.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ НА КУБОТА
(1) Kubota може да използва “бисквитки”, когато осъществявате достъп до нашия уебсайт, в частност за да не е необходимо да въвеждате отново информация по различни поводи. Някои от използваните в нашия уебсайт бисквитки са абсолютно необходими за предоставяне на поисканите услуги. По правило тези бисквитки се изтриват след края на вашата сесия. Други бисквитки, напр. за уеб анализ, се съхраняват за по-продължителен период от време и се прилагат само ако сте дали предварително съгласие. В раздел 3 по-долу ще намерите общ преглед на използваните бисквитки, тяхната цел и продължителност на живот.
(2) Доколкото вие сте предоставили ваши лични данни, включително адреса на вашата електронна поща, по време на вашата регистрация или достъп до нашия уебсайт или някоя от нашите услуги, Kubota може, в зависимост от направения от вас избор, да асоциира информацията за сърфиране за вашето устройство, обработена от изпратените от Kubota бисквитки, с вашите лични данни, за да ви изпратим, например, електронни анкети, или да покажем на вашето устройство, в рекламната зона, съдържаща изпратените от Kubota бисквитки, персонализирана реклама, която е предназначена специално за вас и може да бъде интересна за вас.
(3) Когато използвате нашия уебсайт и не блокирате бисквитките, и при необходимост, на базата на предварително дадено от вас съгласие, се използват следните описани по-долу бисквитки:
Бисквитки Описание
_utma Добавете тези групи от опции “Сподели” и “Харесай” в социални медии, например Facebook и Twitter. Благодарение на тези бисквитки, потребителят вижда актуализирания брой, ако дадена страница е споделена и потребителят се е върнал към нея преди актуализиране на кеша на нашия брояч на споделяния.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics е безплатен уеб инструмент за анализ на Google, който помага предимно на собственици на уебсайтове да разберат как техните посетители взаимодействат с техния уебсайт. Той също така поставя бисквитки в домейна на сайта, който посещавате. Той използва набор от бисквитки за анонимно събиране на информация и за отчитане на тенденции за уебсайта без идентифициране на отделните посетители.
_cuvid Тази бисквитка обикновено се записва към браузъра при първото посещение на сайта от този уеб браузър. Ако браузърът посети сайта след като бисквитката е била изтрита от оператора на браузъра, записва се нова бисквитка __cuid с различен уникален идентификатор на посетителя. Бисквитката се използва за определяне на уникалните посетители в сайта и се обновява при всяко преглеждане на страницата. Освен това, тази бисквитка е с уникален идентификатор, който се използва от приложението, за да се гарантира валидността и достъпността на бисквитката като допълнителна мярка за сигурност.
_cusid Тази бисквитка се използва за установяване и продължаване на потребителска сесия в сайта. Когато потребител разглежда страница на сайта, кодът на скрипта се опитва да актуализира тази бисквитка. Ако скриптът не открие бисквитка, записва се нова бисквитка и се установява нова сесия. При всяко посещение от потребителя на различна страница от сайта, бисквитката се актуализира за период от 30 минути и по този начин продължава да отчита единични сесии при активност на потребителя в интервали до 30 минути. Валидността на тази бисквитка изтича при задържане на потребителя на определена страница от сайта за повече от 30 минути.
_cuvon Използва се за посочване на времето на последното разглеждане на страницата от потребителя.

(4) Ако вие силно желаете да контролирате начина на използване на бисквитките, може да промените настройките на вашия компютър и на вашия браузър.
Повечето уеб браузъри дават възможност за определен контрол върху повечето бисквитки с помощта на настройките на браузъра. За повече информация относно бисквитките, включително за това как да видите какви бисквитки са били записани, посетете www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

Научете как да управлявате бисквитките на популярните браузъри:
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

За информация, отнасяща се за други браузъри, посетете уебсайта на разработчика на браузъра.
Както е посочено по-горе, нашите уебсайтове използват ‘Google Analytics’, а повече информация и опции за отказ може да намерите по-долу.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE ANALYTICS
(1) Този уебсайт използва Google Analytics (“Google Analytics”), уеб услуга за анализ, предоставяна от Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, за да помогне на Kubota да анализира как вие използвате уебсайта, включително броя посетители на уебсайта, уебсайтовете, от които идвате, и страниците, които те посещават. Тази информация се използва за подобряване на предлаганите от уебсайта възможности и услуги. По правило всяка информация, генерирана от бисквитката относно вашето използване на уебсайта, се изпраща и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Тъй като уебсайтът използва предлаганата от Google IP-анонимизация, преди да бъде изпратен в САЩ, вашият IP адрес се съкращава от Google в държавите членки на Европейския съюз или в други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи вашият пълен IP адрес се изпраща на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.
(2) Google използва тази информация като назначен администратор на данни, за да помогне на Kubota да направи оценка на използването на уебсайта, да изготви отчети за активността на уебсайта и да предостави други статистически и аналитични услуги, свързани с използването на уебсайта. IP адресът, изпратен от вашия браузър в рамките на Google Analytics, не се асоциира с никакви други данни, съхранявани от Google.
(3) Вие може да предотвратите събирането на генерирани от бисквитката данни за вашето използване на този уебсайт (включително вашия IP адрес) и да откажете да бъдете следени от Google Analytics във всички уебсайтове, като изтеглите и инсталирате плъгин за браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
(4) Като алтернатива на инсталирането на плъгин за браузъра или ако използвате уебсайта с браузъри на мобилни устройства, вие може да откажете да бъдете следени от Google Analytics, ако кликнете върху следния линк за отказ: Opt-out of Google Analytics Tracking. В този случай, във вашия браузър ще бъде поставена бисквитка за отказ, която ще предотврати всякакво по-нататъшно следене от Google Analytics на вашето използване на този уебсайт. Моля, не забравяйте, че ако изтриете всички бисквитки, съхранявани във вашето устройство, вие ще трябва отново да изберете опцията за отказ.
(5) Освен това, вие трябва да изберете опцията за отказ за всяко устройство, което използвате, за да посетите нашия уебсайт. За да прегледате информацията за защитата на личните данни в Google, моля кликнете по-долу https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Във всеки един момент вие можете да ни кажете да не ви изпращаме маркетингова информация, като се свържете с нас, както е посочено в раздел “Как да се свържете с нас”, или като кликнете на линка за отказ в маркетинговите електронни писма, които получавате от нас. За опциите за отказ, моля свържете се с нас.
Ако вие ни предоставите информация или материали във връзка с друго физическо лице, вие трябва да се уверите, че споделянето с нас и нашето по-нататъшно използване, както ви е описано към съответния момент, е в съответствие с приложимото законодателство, например, вие трябва надлежно да информирате това физическо лице относно обработката на нейните/неговите лични данни и да получите нейното/неговото съгласие, ако е необходимо според приложимото законодателство.
Kubota не събира съзнателно персонално идентифицираща информация и не предлага продукти и услуги на деца под 13-годишна възраст. Ако дете под 13-годишна възраст е предоставило лични данни на Kubota през нашия уебсайт, родител или настойник може да се свърже с Kubota, за да поиска информацията да бъде изтрита от нашата документация.
Ако се тревожите, че ние сме нарушили вашите права, може да подадете оплакване, като се свържете с Kubota, както е посочено в раздел “Как да се свържете с нас”. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще се занимае с вашето оплакване и ще ви даде допълнителна информация за това как ще се постъпи с него.

Вие имате право да подадете оплакване до службата на Комисаря по информация (СКИ), ако считате, че ние не сме реагирали по правилния начин на вашето оплакване. Информация за контакт със СКИ може да намерите в техния уебсайт.

7. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ
Ние може да предадем събраната от нас лична информация за вас на получатели в страни различни от страната, в която информацията е събрана първоначално. Възможно е тези страни да нямат същите закони за защита на данните като страната, в която вие първоначално сте предоставили информацията. Когато ние предаваме вашата информация на други страни, ние ще защитим тази информация по начина, описан в декларацията за защита на личните данни или по друг начин, който ви е оповестен по време на събиране на данните.
Моля, обърнете внимание на факта, че Kubota преминава през процес на надлежна проверка преди да избере администратори на данни, с които да споделяме вашите лични данни. Kubota осигурява защитата на личните данни на базата на съответен договор.

8. КАК НИЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Сигурността на вашите лични данни е важна за Kubota. Ние сме се ангажирали да защитаваме информацията, която събираме. Ние прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личната информация, която вие предоставяте или ние събираме от случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Тези предпазни мерки имат за цел да защитят поверителността, целостта и годността на информацията, която ни предоставяте. Ние правим периодично оценки на риска за вашата информация и обновяваме по необходимия начин нашите политики, процедури и технологии.
Kubota съхранява личната информация само докато това е необходимо за изпълнение на целта, за която е събрана личната информация, освен ако не се изисква друго или не е разрешено друго съгласно приложимото законодателство. Ние предприемаме мерки да унищожим или да деидентифицираме личната информация, ако това това се изисква от закона или ако личната информация вече не е необходима за целта, за която сме я събрали.
Не може да се гарантира, че предаването на данни по интернет или по друг начин е 100 процента сигурно. Затова и Kubota, въпреки нашите усилия да защитим данните, не може да гарантира сигурността на информацията, която вие ни предоставяте онлайн. Вие предоставяте цялата тази информация на ваш риск.

9. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящата декларация за защита на личните данни е актуализирана периодично и без да ви уведомяваме предварително, за да отразим промените в нашите практики, свързани с личната информация. Ние ще публикуваме видима информация на съответни уебсайтове, за да ви уведомим за всички значителни промени в нашата декларация за защита на личните данни, и ще посочим в края на съобщението кога е направена последната актуализация. Когато актуализираме нашата декларация за защита на личните данни, при определени обстоятелства може да поискаме вашето съгласие.

10. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
Ако имате въпроси или забележки относно настоящата декларация за защита на личните данни, практиките на Kubota по отношение на защитата на личните данни или ако желаете да упражните вашите права или да актуализирате информацията или предпочитанията, които сте ни предоставили, моля кликнете тук.
Освен това, вие може да ни пратите електронно писмо или да ни пишете на посочените по-долу адреси за контакт:

Длъжностно лице по защита на данните
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
kuk_g.privacy@kubota.com